۱۳۹۹/۰۶/۰۷

نگار مرتضوی و سابقه های او

 در جلسه با کامالا هریس  معاون جو بایدنهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...