۱۳۸۹/۰۳/۰۴

در خواست از رهبران جنبش سبز برای اعلام اعتصاب در صبح 22 خرداد و تظاهرات در بعد ظهر

با دورد به همه مبارزان راه آزادی

در شرایط فوق العاده حساسی که جنبش سبز ایران قرار گرفته است و بسیاری از مبارزان راه آزادی در زندان های رژیم اسیر هستند . تعداد زیادی نیز با وثیقه های سنگین آزاد شده اند، به نوع دیگری در بند هستند که ریسک بالایی برای آمدن در خیابان برایشان وجود دارد.

و از طرف دیگر برای رسیدن به پیروزی نهایی باید اعتصابات عمومی انجام پذیرد.

ما جوانان داخل کشور از رهبران جنبش سبز تقاضا داریم ،برای تظاهرات 22خرداد درخواست مجوز کنند. در صورت ندادن مجوز ،اعتصاب عمومی در سراسر کشور برای صبح 22خرداد و راهپیمایی گسترده برای عصر این روز اعلام کنند.

جوانان فعال جنبش سبز داخل ایران

۱۳۸۹/۰۲/۳۱

در باب مسائله بد حجابی : دم خروستان را باور کنیم یا قسم حضرت عباستان را

http://tisfoon.net/images/wmxt838dtt6rmdh9t3r7.jpg

http://tisfoon.net/images/o70afi1n7sp14u1bezx9.jpg
روزی بی حجاب میشوی و عکس آقایت را بالای سر میبری
روزی با حجاب میشوی و فتوای وا اسلاما میدهی
ولی هدف تو چیست ؟ تو مزدوری چون حتی به اصول خود نیز پایبند نیستی
هدف تو همانا حفظ نظامی است سراسر آلوده به فسادو گرفتن مواجب روزانه ات

۱۳۸۹/۰۲/۲۷

بازاري بي رگ ، از بازاري كردستان ياد بگير

خاموش ماندن در برابر كشتارهاي رژيم اسلامي ، زدن مُهر درستي بر تنه چوبه هاي دار و پشتيباني از دارزنان رژيم اسلاميست. با خاموش ماندن در برابر ستمي چنين آشكار ، شما نيز در اين ستم با ستمكاران همدستيد.

اينجا ايـــران است و شما فــــریـاد ما را از ايـــران مي شنويد

به پیوست همین نوشته زیر(ورد) نیز می باشد

به نام هرآنكس درود كه در اين زمانه دشوار ايران ، خاموش نماند ، خاموش نميرد

در گسترش هر چه بيشتر اين پيام به هر شيوه اي كوشا باشيد

بازاري بي رگ ، از بازاري كردستان ياد بگير

ديار سرسبز كردستان ، روز پنج شنبه با بستن مغازه ها و بازار شور و خروشي در سرتاسر جهان آفريد. كردستان ، اين شير زخمي بار ديگر نشان داد كه اگر همه مردمش دست در دست هم دهند و همبستگي داشته باشند ، هيچ نيروي نخواهد توانست اين شير رام نشدني را دربند گرداند چه رسد به همبستگي و يكپارچگي سرتاسر ايرانيان. در اين ميان هماهنگي و خواست آهنين مردم كوچه و بازار در بستن مغازه هاشان بسيار چشمگير و ستودنيست. اين مردم كه با دشوارترين شيوه ها هزينه زندگي خود را فراهم مي آورند تنها و تنها با خواست خود ، دست بر زانوي توانمند خويش گزاشتند و برخواستند. تنگدستي و بيكاري در ايران و بويژه كردستان بيداد مي كند و بازار و مغازه دارهاي اين بخش از ايران زمين با خريد و فروشي بسيار كم و درآمدي كمتر روزگار مي گزرانند.

كنون با خود بيانديشيم در زماني كه بازاريان كردستان با آنهمه فشار و بگير و ببند و كشتار رژيم اسلامي ، آرماني را برنامه ريزي مي كنند و براي انجام آن ، همه باهم يكپارچه بر مي خيزند و مشتي آخوند شكن بر رژيم مي كوبند ، بازار پرجنب و جوش شهري چون تهران با آنهمه برو بيا و خريد و فروش و درآمد ميلياردي ، خم به ابرو نمي آورد!!!!. اينهمه كشتار و نداري بيداد مي كند ، آنگاه اين در نما دادگران!!! دنبال موس موس كردن و بو كشيدن تاپاله آخوندها انگار نه انگار كه در اين كشور رودهاي پر از خوني روان است. بازاري ناشناس و تنگدست كردستاني از همه چيز خود مي گزرد و در پيِ خشم و خروش خود در برابر دار زدنهاي آدميان به دست رژيم ، مغازه اش را مي بندد و پيه همه چيز را به تن خود مي مالد ، زيرا در باورش كه آزادي زندانيان و جلوگيري از دار زدنها و رهايي ايران مي باشد استوار است ، ولي در اين سو ، در پايتخت ، در بزرگترين بازار ايران ، در پر رفت و آمدترين و پردرآمدترين بازار آسيا ، بازرگانها و بازاري هاي گردن كلفت كه هر كدامشان يك كفه ترازوي درآمد كشور را دارا هستند ، كركره چشمها پايين!!! و چوب پنبه ها تا ته در گوشها چپانده شده است. و تنها و تنها اين پولست كه جابجا مي شود و اين آبروست كه زير گوني هاي پر از پول له مي شود و بازاري ، بي شرفي خود را در رستوران شرف الاسلامي بازار با پياز و ليمو ترش و ته چين و كباب برگ ، سيخ به سيخ مي لُنباند ، در زماني كه مردمي چند متر آنسوتر يا از گرسنگي مي ميرند و يا بر بالاي چوبه هاي دار دست و پا مي زنند. در ميان بازاريان تهران همه چيز و همه كَس با پول سنجيده مي شود و تنها و تنها اين جان آدميان است كه به پشيزي ، نمي اَرزد و جان آدميان در انبارهاي بازار عباس آباد خاك مي خورند و جان آدميان چون سمباده ايست كه حاجي بازاري ها زمان نماز و شستن دستهاشان!!!! خِرچ و خِرچ بر پشت دستها مي كِشند و جان آدميان برايشان چون همان بوي ناب اسلامي جورابيست كه در همه نمازخانه هاي بازار هوش را مي پَراند و جان آدميان ، چيزي نيست كه بخواهند يك دَم را برايش زمان بگزارند. !!!!!!!!!!!!!!!!.

اگر چنين نيست اي بازاري؛ تكاني از خود نشان بده...

واي بر تو بازاري... واي بر تو.....

ما هنوز هم باورمنديم كه در ميان بازاريان كم نيستند ايران دوستاني كه بزرگي و شكوه كشور را خواهانند. بازار تهران درآمدي برابر با 60 درسد درآمدهاي همه كشور را داراست. بدانيد اگر بازار تهران كه چهارراه همه بازارهاي ايران و آسياست تنها يك روز ببندد ، آنگاه خواهيد ديد كه چگونه سرنگوني رژيم اسلامي نزديك و نزديكتر مي شود. اگر بازار تهران و بازاريانش با آنهمه توانايي بخواهند و بدانند كه مي توانند به مردمشان ياري برسانند ، در زمان كوتاهي جنبش آزاديخواهي ايران فرسنگها راه را رو به جلو خواهد پيمود. اگر گروه ها و آدمهاي ميهن پرست بازار كه به باور ما كم هم نيستند ولي همچنان خاموشند!!! ، در يك كار هماهنگ و با يك برنامه ريزي درست و فراخوان براي بستن سرتاسر بازار ، به آرمان جلوگيري از اعدامهاي رژيم اسلامي ، آزادي زندانيان و به زير كشيدن رژيم آخوندي بپاخيزند ، خواهيد ديد كه چگونه اين آخوندهاي آدمخوار به دست و پا مي افتند و بي گمان آواي شكستن استخوانهاي پوسيده شان را زير پاهاي توانمند بازاريان خواهيد ديد.

بازاريان تهران ، اسپهان ، سناباد(مشهد) ، تبريز ، شيراز ، يزد و كرمان ، شما مي توانيد در همراهي با مردم رنج كشيده كردستان ، در همراهي با خانواده هاي داغ ديده ، براي ياري به مردم دلير ايران زمين كه هردم زير يوغ چوبه هاي دار هستند ، كوشا باشيد. سربلندي ايران و ايراني را به ننگ هميشگي براي خود نفروشيد. فرياد خشمتان را از كشتارهاي رژيم نشان دهيد. براي ما دارا و ندار يكي هستند و اگر در اين رودخانه خونين فرزند خودِ شما نيز در زندان زير شكنجه و در سايه چوبه دار مي بود ، ما به همان اندازه امروز براي رهاييش و براي رهايي همه ايرانيان تلاش مي كرديم و مي كنيم و خواهيم كرد.

ديده نبنديد بر روزهايي چنين خونين كه در گزرند. ديده نبنديد بر بيدادگري بيدادگران كه داد را چون ريسمان دار بر گردن دادخواهان مي اندازند و دست و پا زدن جگر گوشه هاي ميهنمان را با لبخندي تلخ و زهرآگين بيننده مي شوند. ديده نبنديد بر نابودي آدم بودن و بر نابودي ايرانمان.

اين كوته را چون گزشته گفتيم و بازهم مي گوييم تا شايد تنها يك تَن از شما بازاريان از زير هزار تُن چفت و بست خودخواسته كوري و كري برون آيد و به دادخواهان و آزاديخواهان ميهن بپيوندد.

ما ، به آينده اي روشن باورمنديم. آينده اي كه بي گمان پوياييش را در داشتن بازاري پرتلاش خواهد داشت.
بازاري كه در آن آدمها ، آدمها را زير پا نمي گزارند.

بازاري گردن كلفت تهران ، از بازاري گمنام كردستان ياد بگير

در اين آسمان روز ، شما بازاريان را از ته چاهِ جمكران و از شمردن پولهاتان ، به پركشيدن در آسمان و دريافتن ارزش آدمها فرا مي خوانيم

26 اردیبهشت 12779 ايراني(2010 زادي)
به اميد پيروزي نيـــــــكي بر پليدي
پارتيــــــــزانهاي ايران زمين
ســـيمرغ بــــيداري ايـــرانيان

۱۳۸۹/۰۲/۲۶

برای تظاهرات 22 خرداد :خریدهر نفر چند ساندیس و پرتاب آن بسوی بسیجی ها

این نظریه وقتی به ذهنم رسید که بچه های دانشگاه شهید بهشتی این کار رو انجام دادن و آبروی نداشته بسیجی ها رو هر چه بیشتر بردند.اگر بتوانیم این کار رو ما انجام بدیم با توجه به قیمت اندک ساندیس که هر ساندیس 150 تومان هست و موقعی که نیروهای سرکوبگر حمله کردن به طرفشون پرتاب کنیم ارزش اونها رونشون میدیم که در مقابل ساندیس خودفروشی و میهن فروشی میکنن..
همچنین در تضعیف روحیه اونها هم بسیار کار امد هست و همچنین اگر فیلم برداری بشه و در شبکه ها بزرگ دنیا پخش بشه بازهم ابروریزی بزرگی برای کودتا چیان خواهد بود.

ایده هایی که همیشه از طرف بچه های دانشجو میاد ایده های ظریفی هستند که هر موقع ما ازشون الهام گرفتیم با پیشرفتهای قابل توجه ای روبرو شدیم
.

نتیجه از سریال بازی ماهی مرکب: به برخی پیرها اعتماد و دلرحمی نکنید

ماهی مرکب و سید علی خامنه ای بسیاری مواقع ما انسانها تا یک نفر پیر رو میبینیم دلمون به حالش میسوزه و با محبت باهاش رفتار میکنیم. اما بعضی از...