۱۳۹۱/۰۳/۱۶

مستر ترول و دشمنی با رضا پهلوی


داستان مصور مستر ترول و رضا پهلوی

۳ نظر:

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...