2012/07/07

پخش عکسهای جدید از شاهزاده رضا پهلوی در سطح شهر تهران 16 تیر 1391


پخش توسط هواداران شاهزاده رضا پهلوی گروه آشتی ملی 

Petition to facilitate asylum for dissidents of the Islamic regime in Iran

Dear Mr. President, The travel ban executive order which affects Iranian citizens has halted the asylum process for many dissidents of t...