۱۳۹۲/۰۶/۰۸

شعری خطاب به صادق صبا

شعر ارسالی از یکی از دوستان که برایش در وبلاگم انتشار دادم

جواب آقای صبا :آی بله
آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله یک من یکه سوار بی بی سی پایگاه اسهال طلب

آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله دو ی من دو دروازه بی بی سی بوده آخوند زاده
آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله
سه یه من سه سربازه بی بی سی برای ایران شاخ میسازه

آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله
چهار من چهار تا سوار بی بی سی برای تجزیه طلب بی قرار
آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله پنج من پنجۀ شیر کارکنان بی بی سی زیر پرچم جمهوری اسلامی شدند پیر
آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله شش من شیش تا شپش بی بی سی بنگاه ملکه ی زشت
آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله هفت من هفتا چلاق بی بی سی همیشه حمال و الاغ
آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله هشت من هشتا آخوند بی بی سی بابای انقلاب
آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله نه من نه تا کوسه اکبر و سید علی و ملکه و خمینی اونجا میخونه
آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله نه من نالۀ تیر تو قلب جوون که شده پیر
آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله ده من تخته و تیر در بی بی سی رو گل بگیر
آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله
خونۀ نظام روی چشات بی بی سی جاانداز رژیم
آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله اکبرمون گنجی شده خم شده و بنگی شده
آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله اسهال طلب شستی به دست توی بی بی سی بوق بزن
آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله بی بی سی وضعش خراب سرش تو آخر انقلاب
آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله
چه کنیم چاره کنیم حرف آقا رو داد کنیم بی بی سی رو رو مردم سوار کنیم
آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله اسهالات رو داغ کنیم ایران هی خراب کنیم اکبر گنجی رو چاق کنید رفسنجانی رو سوار کنیم
آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله
یکمی حیا کن خوایۀ آقای رو رها کن
آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله 
چشممون روشن بکن عکس خامنه ای رو بغل بکن
آقای صبا آی بله آقای صبا آی بله

Press Release about Kamran Ghaderi

" Kamran Ghaderi's epic 9000 kilometers journey back to his beloved homeland " Iran" has captured the imagination of mil...