۱۳۹۲/۰۵/۲۹

جاوید باد یاد و راه زنده یاد شعبان جعفری

اگر در جریان شورش 57 که موجب نابودی کشور ما شد 50 نفر انسان وطن پرست به مانند شعبان جعفری داشتیم که وطن را بر هر چیزی با ارزش تر میدانستند امکان نداشت کشور ما این چنین نابودی و رو به اضمحلال رود .
با واژه بازی کردن بسیار آسان است ولی دستاورد همین ملا لغطی ها رو ببینید .همین هایی که دسته دسته مردم ایران را کشتند و گفتن این حقوق بشر اسلامی است. همین هایی که اقتصاد کشور را فلج کردند  ، همین هایی که ارتش ایران را به نابودی کشاندند. و اینها دستاورد این روش فکر نماها بود. افراد پوپولیستی که با لغت مردم را فریب میدهند 

اگر روشن فکران ما شریعتی ، مسعود بهنود و ابراهیم نبوی و سایر خیانت کاران و جنایت کاران باشند من افتخار میکنم که یک شعبان بی مخ وطن پرست باشم تا این نوکران استعمار و نوکران عرب .


و چه زیبا گفت مرحوم شعبان جعفری من که مخ نداشتم شاه را برای مردم نگه داشتم شما که مخ داشتید چه چیز را برای مردم به ارمغان آوردید؟

Press Release about Kamran Ghaderi

" Kamran Ghaderi's epic 9000 kilometers journey back to his beloved homeland " Iran" has captured the imagination of mil...