۱۳۹۰/۰۹/۲۷

جریان عکسی از شاهزاده رضا پهلوی که رسانه ها و عوامل رژیم استفاده میکننددر کنفرانسی که توسط cnn news به نمایش گذاشته میشود شاهزاده رضا پهلوی بخاطر ندا آقا سلطان و  بخاطر احساساتی شدن و احساس لطیف ایرانیان وطن پرست که نمیتوانند جلوی گریه خود را بگیرند اشک میریزد .همین تصویر, تصویری میشود که رسانه های حکومتی رژیم و حتی عوامل آن بارها و بارها برای وقتی که بخواهند از شاهزاده رضا پهلوی سخنی بیاورند استفاده میکنند.

من به عنوان یک ایرانی به همه آنها میگویم که گریستن برای ملتی که در بدبختی به سر میبرد,مورد تجاوز قرار میگیرد ,کشته میشود, نشان دهنده احساسات پاک یک انسان است اما توی مزدور باید بدانی وقتی که نداها و مردم خود را در خیابان میکشی و بعد خنده مستانه سر میدهی نه ایرانی هستی نه بویی از انسانیت برده ای. این افتخار نیست که به گریه شخصی بخندید و از این کار احساس قدرت کنی. ما برای کشته شدگانمان خواهیم گریست ولی در وقت عمل و مبارزه  همه شما را دستگیر و تحویل دادگاههای ملی ایران  خواهیم داد اینرا مطمئن باشید.

این فیلم همان کنفرانسی که برایتان گفتم


و این هم نمونه از عکسهایی که رژیم استفاده میکند


جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...