۱۳۹۱/۰۶/۲۲

آنکه عضوی ندارد معلول نیست-معلول آن است که غیرت ندارد


به مناسبت باخت تیم جمهوری اسلامی از لبنان