۱۳۹۱/۰۶/۲۲

آنکه عضوی ندارد معلول نیست-معلول آن است که غیرت ندارد


به مناسبت باخت تیم جمهوری اسلامی از لبنان 

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...