۱۳۹۱/۰۶/۲۱

امضا شاهزاده رضا پهلوی در شورای ملی آخرین تیر در کمان اپوزسیون

شاهزاده رضا پهلوی  دیروز 20 شهریور 1391 ساعت 9:20 شب به وقت ایران منشور شورای ملی را امضا کرد.بدون هیچ مقدمه پردازی بگویم با همه انتقادات که در این مدت وارد شد شاهزاده رضا پهلوی آخرین تیر در کمان اپوزسیون هست.شاهزاده در طی این 33 هیچ کار سیاسی را مستقیم انجام نداده است و همیشه به صورت فراگروهی عمل کرده است.اکنون با امضای این بیانیه شاهزاده وارد اولین و احتمالا آخرین کار سیاسی خود شده است.


من به عنوان هوادار شاهزاده وظیفه خود میدانم که در این مقطع حساس ایشان را تنها نگذاشته و تا آخر این راه به همراه دوستانم او را همراهی کنیم.زیرا میدانم شاید این آخرین فرصت قبل از شکل گیری جنگ تمام عیار و خانمان سوز بر علیه ما باشد. افراد سیاسی و اپوزسیون و گروههای مخالف فکری و عقیدتی هم به یک نکته توجه خاص کنند. درست است که بسیاری انتقاد به روند شکل گیری شورا وارد هست ولی بدانید شاید آخرین فرصت ما برای یک اتحاد چشم گیر باشد. هیچ دیکتاتوری بدتر از دیکتاتوری مذهبی-اسلامی نیست.پس نگرانی از ابن بابت صحیح است اما بدانید اگر از فردای ایران نگران هستید که بازهم دیکتاتوری روی کار آید این شما هستید که باید مواظب همه چیز باشید.از همین الان بهتر است انسانهای هم فکر با هم تشکیل احزاب سیاسی را بدهند و در فردای آزاد ایران این احزاب هستند که ضامن سلامت جامعه خواهند بود.

ما مردم ایران به خصوص جوانان تحت هیچ عنوان اجازه شکل گیری هیچ نمونه دیکتاتوری دیگری نخواهیم داد.هر جای قانون اساسی ایران چه قانون اساسی مشروطه چه قانون اساسی جمهوری که خواسته بشود به رای گیری گذاشته شود مشکل داشت اولین نفر ما هستیم که گریبان نویسندگان آن قانون را خواهیم گرفت .از حق نگذریم که اساسنامه شواری ملی بسیار خوب نوشته شده و پتانسیل این را دارد که همه گروههای مذهبی ؛سیاسی ؛قومیتی را دور خود جمع کند.مهم این هست که بزرگان سیاسی در این طرح شرکت کنند و از به خطا رفتن آن جلوگیری کنند. وجود همه نوع آرا و اندیشه سیاسی در این طرح میتواند ضامن سلامت آن باشد.

تصویر امضا من در سایت شورای ملیجمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...