2013/10/16

روشی که نوه های خمینی پیش گرفته اند روش صحیحی است

میبینیم که نوه های خمینی در فضای مجازی روشی را پیش گرفته اند ، آنها با حجاب شل یا تمسخر افکار غلط گذشته ، یا نشان دادن آزادی اندیشه میخواهند خود را متفاوت نشان دهند.

به باور من این اقدام بسیار نیکو پسنیدیده هست. تعجب من از دوستانی هست که اصرار بر این دارند که حتی یک سری از افراد را دگم اندیش نگه دارند و تا میخواهند از خود آزاد اندیشی نشان دهند و مانند سایر جامعه شوند چوب را بالا برده و بر سر آنها میکوبند.

اقدامات نوه های خمینی هر چه باشد از دید من بسیار مثبت است چرا که میخواهند دگم اندیشی ، چادر و برقعه ، فکر بسته و متحجر را کنار گذاشته و به مانند مردم عادی باشند.

وظیفه میهن پرستان هست که هر کس بخواهد از اردوگاه تحجر و دگم اندیشی جدا شود و با اندیشه متعالی انسانی به پیش رود دست او را گرفته و حمایتش کنند حال میخواهد نوه  خمینی باشد یا دختر خامنه ای.

ما نباید خودمان دچار این دگم اندیشی باشیم و با کسی که میخواهد جزو ما شود اینگونه برخورد کنیم . آغوش ما باید بر روی همه نوادگان خمینی و سایرین مثل او باز باشد و آنها را در این راه حمایت کنیم . آری هموطن بیاییم چوبهایمان را فقط برای متجاوزین و متحجرین بالا ببریم نه کسی که میخواهد مثل ما باشد.

شجره نامه رضا شاه بزرگ و دروغ امیر عباس فخر آور در باب نسبت فامیلی با رضا شاه

امیر عباس فخر آور یکسالی می شود که بر داشتن نسبت فامیلی با رضا شاه بزرگ تاکید می کند وی برای این ادعا فیلمی از یک پیرمرد که به ادعای او پدر...