۱۳۹۱/۰۱/۲۶

طرفداران فدرالیسم قانون اساسی خود را منتشر کنند تا ببینیم این فدرالیسم چیست

این روزها  طیفی از وبلاگ نویسان ایرانی دعوت کردند تا حرکتی به اسم بازی وبلاگی در مورد فدرالیسم انجام شود.بسیاری هستند که فدرالیسم در ایران را برابر تجزیه میدانند.چون اکثر کسانی که از قضیه فدرالیسم دفاع میکنند معمولا گروههای ملت ساز هستند که سابقه درخشانی در ملت سازی و هویت طلبی جعلی دارند.

اما من به عنوان یک وبلاگ نویس درون مرز میخواهم نظرات خود را درباره این مبحث از دیدگاه داخلی مطرح کنم.

حقیقتا در داخل کشور اصلا این مبحث وجود ندارد .عموم مردم را اگر بخواهید به صورت جامعه آماری تحت نظر سنجی قرار دهیم شاید بسیارانی باشند که حتی ندانند که این بحث فدرالیسم چیست و برای چه این موضوع مطرح میشود.هر چه در این باره چه مخالفتهای شدید و چه فدرال فدرال کردن عده ای میشنوید  اکثرا در خارج کشور است.

علت اینکه در داخل کشور همچین بحثی مطرح نیست چون طرفداران فدرالیسم یک قانون اساسی مدون در نوع سیستم فدرال ارائه نداده اند که اذهان عمومی را آگاه کنند که سیستم حکومتی فدرالیسم چیست.خود من با بسیاری از کسانی که به سختی از فدرالیسم طرفداری میکنند گفتگوهایی داشته ام و باید با عرض تاسف بگویم در جایی که کم میاوردند روی تجزیه طلب خود را نشان میدانند.علت دیگری که این بحثها در داخل کشور مطرح نیست چون همه ایرانیان در زندان بزرگی به اسم ایران هستند که رژیم جمهوری اسلامی ایجاد کرده است و تبعیض و نابرابری برای همه وجود دارد.

شاید علت ارائه نکردن یک منشور که فدرالیسم را توضیح دهد و جمع نشدن فدرال خواهان زیر یک پرچم و پراکندگی آنها و رفتارهای دوگانه مانند تشکیل دادن کنفرانس های تجزیه طلبانه از یک سو و شرکت در جلسه های اپوزسیون چه مشروطه خواهان چه جمهوری خواهان وفدرال خواستن از سوی دیگر همه بر این شک افزوده است که پشت اندیشه فدرال خواهی تجزیه طلبی نهفته است.

بارها و بارها شاهد این بودیم که همین کسانی که از فدرالیسم دم زده اند و در جلسات اپوزسیون شرکت کرده اند موقع تصویب قطع نامه آخر و یا همراهی آخر با اپوزسیون به زیر حرف خود زده و هیچ چیزی را امضا نکرده و حتی باعث بر هم زدن جلسات متعددی شده اند.

باری وقت آن شده است که اتمام حجتی نیز با این افراد هم انجام شود و از آنها خواست که همه شما به صورت مشترک یا گروهی قانون ها و منشورهای فدرال خود را ارائه نمایید.تا ما مردم داخل هم بدانیم این موضوع چیست و علت فدرال خواهی شما در کجاست. چون این چنین که وانمود میکنید که قومیت های ایران تحت فشار هستند این چنین نیست بلکه ملت ایران تحت فشار است و جمهوری اسلامی فارس و آذری و بلوچ و کرد و ترکمن و عرب نمیشناسد. ببینید این کسانی که در این 33 سال توسط رژیم جمهوری اسلامی کشته شدند آیا همه قومیت ایران بودند؟ آیا ایرانیان دیگر در آزادی و رفاه کامل به سر میبرند که شما شاکی شده اید که فقط یا با تجزیه یا فدرالیسم این قضیه حل میشود.

راه حل شخص من این هست که با برداشته شدن تبعیض ,نابرابری ها اجتماعی سیاسی و دینی برای همه ایرانیان خود به خود این بحثها از بین خواهد رفت و حتی میتوان برای پویایی بهتر بحث عدم تمرکز را مطرح کرد که استانها صد در صد وابسته به دولت مرکزی نباشند و دولت مرکزی فقط نقش حفاظت از تمامیت ارضی و ارتش نقش حفاظت از قانون اساسی که بر پایه حقوق بشر نوشته شده است را به عهده بگیرد.

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...