۱۳۹۰/۱۲/۱۲

صبح اول صبح گفتم بیام سریع رایم رو به آغا بدم