2012/01/19

نامزدهای انتخابات مجلس قبل و بعد از انتخابات


آیا تا بحال این حقیقت را به چشم دیده اید ؟ 

شجره نامه رضا شاه بزرگ و دروغ امیر عباس فخر آور در باب نسبت فامیلی با رضا شاه

امیر عباس فخر آور یکسالی می شود که بر داشتن نسبت فامیلی با رضا شاه بزرگ تاکید می کند وی برای این ادعا فیلمی از یک پیرمرد که به ادعای او پدر...