۱۳۹۳/۱۰/۳۰

شاهزاده رضا پهلوی به 56 درصد آرا به عنوان چهره برتر صدای امریکا انتخاب شد


مردم ایران بار دیگر با انتخاب شاهزاده رضا پهلوی به خاندان پهلوی آری گفتند . این رای گیری نتایج زیادی در بر داشت که مهم ترین آنها را میشود در این موارد بر شمرد

1- انتخاب شاهزاده رضا پهلوی نشان داد که   هواداران پادشاهی اتحاد در عمل دارند و  بر سر خط قرمز خود یعنی خاندان پهلوی ایستاده اند .

2- انتخاب بهرام مشیری به عنوان نفر دوم نشان داد : مردم از این اسلام و این تشکیلاتی که 1400 سال ما را بدبخت و بیچاره و عقب مانده کرده است خسته اند.

3-انتخاب حسن داعی هم نشان داد مردم از این لابی های رژیم که تمام رسانه ها را قبضه کرده اند تنفر خاص دارند.

در مجموع نکته جالب تر اینکه هر سه این عزیزان شاید در مجموع 5 ساعت هم در یک سال گذشته به برنامه های صدای امریکا دعوت نشدند ولی بیشترین میزان آرا را کسب کردند. این در حالی است که رسانه صدای امریکا دیر زمانی است در چنبره اسهال طلبان صادراتی و عوامل رنگارنگ رژیم است.

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...