۱۳۹۳/۰۷/۲۳

رفتار امام خمینی و کودکان


بزنم زیر گوشت صدای سگ بدی