۱۳۹۲/۰۶/۱۷

به پاس ایستادگی رها اعتمادی

دیشب رها اعتمادی در برنامه جواب یک جمله گفت که بر دلم نشست و این را بر خود واجب دیدم در چند خط از تمام ایستادگی هایش در مقابل جمهوری اسلامی و عوامل های داخل و خارجش سپاس گذاری کنم.

رها اعتمادی دیروز در برنامه جواب درباره  صحبتها و اتهام ها و چوب لای چرخ گذاری هایی که در موردش انجام می شد گفت : خیال می کنید که من با این اقدامات محافظه کار تر میشوم ؟ این اتهام ها و حمله ها انگیزه من را برای فعالیت بیشتر بالاتر خواهد برد و به مانند کشتی گیر ها فن بر عکس (سالتو بارانداز) را بر شما خواهم زد. 

جمله زیبای دیگری که رها گفت این بود  : من تهمت زنان و دروغگویان را هم وطن خود نمیدانم که بخواهم آنها را ببخشم یا نبخشم.


خواستم در اینجا درود بر شرافتت بگوم و این را بگویم دقیقا راه همین هست و جمهوری اسلامی خیال میکند با حمله ها و تهمت ها مبارزین راه آزادی را از هدف شان دور می کند. ما نیز به مانند تو در این راه با عظمی راسخ و نیروی پرتوان تر ایستاده ایم. توهم انایرانیان این است که ما را به این روشها محافظه کار کنند. توهم اسلامیون  این هست که با سلاح تجاوز و تهمت و دروغ و تخریب شخصیت که سالها برای آنها ابزار بوده است ما را از این راه خارج کنند ولی هربار این سلاح ها را بیشتر به کار برند عظم ما در نبرد و روشنگری برای مردم صد برابر خواهد شد. 

درود بر تو که دلاورانه ایستاده ای 

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...