۱۳۹۲/۰۶/۱۷

به پاس ایستادگی رها اعتمادی

دیشب رها اعتمادی در برنامه جواب یک جمله گفت که بر دلم نشست و این را بر خود واجب دیدم در چند خط از تمام ایستادگی هایش در مقابل جمهوری اسلامی و عوامل های داخل و خارجش سپاس گذاری کنم.

رها اعتمادی دیروز در برنامه جواب درباره  صحبتها و اتهام ها و چوب لای چرخ گذاری هایی که در موردش انجام می شد گفت : خیال می کنید که من با این اقدامات محافظه کار تر میشوم ؟ این اتهام ها و حمله ها انگیزه من را برای فعالیت بیشتر بالاتر خواهد برد و به مانند کشتی گیر ها فن بر عکس (سالتو بارانداز) را بر شما خواهم زد. 

جمله زیبای دیگری که رها گفت این بود  : من تهمت زنان و دروغگویان را هم وطن خود نمیدانم که بخواهم آنها را ببخشم یا نبخشم.


خواستم در اینجا درود بر شرافتت بگوم و این را بگویم دقیقا راه همین هست و جمهوری اسلامی خیال میکند با حمله ها و تهمت ها مبارزین راه آزادی را از هدف شان دور می کند. ما نیز به مانند تو در این راه با عظمی راسخ و نیروی پرتوان تر ایستاده ایم. توهم انایرانیان این است که ما را به این روشها محافظه کار کنند. توهم اسلامیون  این هست که با سلاح تجاوز و تهمت و دروغ و تخریب شخصیت که سالها برای آنها ابزار بوده است ما را از این راه خارج کنند ولی هربار این سلاح ها را بیشتر به کار برند عظم ما در نبرد و روشنگری برای مردم صد برابر خواهد شد. 

درود بر تو که دلاورانه ایستاده ای 

Press Release about Kamran Ghaderi

" Kamran Ghaderi's epic 9000 kilometers journey back to his beloved homeland " Iran" has captured the imagination of mil...