۱۳۹۰/۱۱/۱۳

موسوی ؛کجایی....امام مقوا شده :D


۱ نظر:

سعید بشیرتاش و افاضاتش

سعید بشیرتاش و افاضاتش در مورد شعار جاوید شاه