۱۳۹۰/۱۱/۱۳

موسوی ؛کجایی....امام مقوا شده :D


۱ نظر:

اسناد و مدارک سیروس محسنوند ملیجک توده ای

سیروس محسن وند که جدیدا در تلویزیون شهرام همایون برنامه گرفته است و روی پروفایل خود پرچم شیر و خورشید برای فریب مردم گذاشته یک توده ای است ...