۱۳۹۰/۰۸/۱۹

تخلفهای بزرگ در بالاترین و بی پاسخ گذاشتن کاربران


در تصویر زیر میبینید از یکسو یکی از کاربران با بی شرمی تمام و زیر پا گذاشتن تمام قوانین یک لینک مربوط به یک ماه پیش را که با موضوع داغ زده شده تقاوت فاحشی دارد و رای بالایی آورده است را به لینکهای داغ اضافه میکند و پس از گذشت 6 ساعت و دادن اعتراض رسمی به بالاترین این لینک حذف نشده است.از یکطرف کاربران تازه یا قدیمی را به دلایل واهی مسدود میکنند و هیچ توضیحی در مسدود کردن فله ای این افراد نمیدهند.حتی توضیح نمیدهند این کاربر برای چه چیز مسدود شده است ؟

از یک جهت موضوع داغی مثل موضوع داغ خانم شیرین عبادی که تا یکساعت اول 9 لینک دارد و چهار تای آن را یک شخص ایجاد کرده است زده میشود و به راحتی در بالاترین می ماند.

و حذف نشدن موضوع داغ پس از 20 ساعت


و حتی میبینیم بعضی سایتها که خبر را فقط کپی میکنند و قانون بالاترین را زیر سوال میبرند مانند سایت انقلاب اسلامی هنوز پابرجا لینک های خود را ارسال میکنند.

این مواردی هست که شخص آقای یحی نژاد باید پاسخ دهد.این مساله جدی است و حتی پاسخ هیچکدام از بالایارها کافی نیست و شخصا مسئول بالاترین باید جوابگو باشند.

زمانی که خرمشهر نه تنها آب داشت بلکه سرویس مستقیم به نیویورک آمریکا میفرستاد

خرمشهر  زمانی که خرمشهر نه تنها آب داشت بلکه سرویس مستقیم به نیویورک آمریکا میفرستاد. چه کردید که این گونه گشتید خار؟