۱۳۹۰/۰۸/۱۸

رضا پهلوی و موضوع نعمت جنگ برای جمهوری اسلامی

رضا پهلوی در مقاله اخیر خود بیان داشتند که جمهوری اسلامی جنگ را نعمت می داند و می خواهد به این وسیله اذهان عمومی را از فقر و گرانی های کمرشکن و مساله زندانیان سیاسی منحرف کند.

دقیقا به همین صورت است.جنگی که فقط بیاییند و زیر ساختهای کشورمان را نابود کنند و بهانه ای به دست آخوندها برای سرکوبی بیشتر مردم با موضوع جنگ بدهند. یادتان نرود در همان سالهای جنگ در دهه 60 چند هزار زندانی سیاسی را به جرم واهی اعدام کردند و با بسته بودن محیط هیچ گونه اجازه فعالیت حقوق بشر و ... را نمیدادند.الان موضوع پیش کشیدن جنگ و گزارش احمد شهید و حتی شکایت نامه رضا پهلوی از خامنه ای که میخواهند برای سازمان ملل ارسال کنند رابطه مستقیم دارند.
دیشب برنامه روی خط صدای آمریکا را میدیدم که مزدور بسیجی زنگ زد و گفت بگذارید اینها حمله کنند.جنگ برای ما نعمت است. همان حرف خمینی.من به عنوان یک آزادی خواه درون مرز از دولت های جهانی و شخص رضا پهلوی میخواهم که تمام تلاش خود را جهت فشار بر جمهوری اسلامی به کار بگیرد نه قوه نظامی بلکه تحریمی موثر مانند تحریم نخریدن نفت و بستن بانک مرکزی که ظرف یک ماه رژیم را از پا در میاورد. ما به مانند بسیاری نوکران جمهوری اسلامی نیستیم که فقط در امریکا نشسته اند و هر وقت خطر جنگ پیش می آید بیانیه روشنفکرانه میدهند.ما پیشنهاد هم داریم چون از این وضع خسته ایم.پیشنهاد ما تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و نخریدن نفت و در نتیجه سرنگونی ماکزیمم یک ماهه جمهوری اسلامی است.

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...