۱۳۹۹/۰۴/۰۳

سه تجربه در برخورد با جامعه ایرانی


سه تجربه ای که من در طی 15سال از جوزدگی جامعه دارم را در برایتان مینویسم. تقریبا بعد از جریانات سال 88 بود که اکثریت جامعه به نوعی طرفدار موسوی و کروبی شده بودند حال یا برای عبور از نظام یا برای تغییر و وضعیت بهتر. آن موقع جو جامعه مرتب فشار می آورد که چرا از اینها حمایت نمیکند. چند مدتی گذشت و کروبی و موسوی هم حصر خانگی شدند و به آب و نمک فرو رفتند همان افرادی که فشار میاوردند که شما که رسانه دارید چرا از اینها دفاع نمی کنید به یک باره هزار بار تندتر از خود شما شدند و شروع کردند که چرا به این اسهال طلبان حمله نمی کنید اینها عامل رژیم هستند.در مورد دیگر درباب کامران قادری بود. یاد دارم وقتی او با پرچم شیر و خورشید از سوئد به راه افتاد که تا خود تخت جمشید پیاده روی کند وقتی به نزدیکی شهر ما رسید پیام های مختلف از فیس بوک و واتساپ که یک فردی با همچین کار ملی آماده شما چرا با او مصاحبه و گفتگو نمی کنید.بعد از اینکه کامران به ایران رفت بازداشت شد و هزاران ماجرایی که از خود اصل ماجرا یعنی حمل پرچم شیر و خورشید مهم تر شد برای این سفر اتفاق افتاد همان افرادی که پیام میدادند که چرا با این فرد گفتگو نمی کنی پیام میدادند که چرا به او حمله نمیکنی؟ او این کرده و آن کرده و ....ماجرای سوم هم درباب روی کار آمدن گروههایی مثل فرشگردو ققنوس بود، به محض اینکه این گروهها اعلام موجودیت کردند بسیار پیغام و پسغام که چرا به این گروهها نمی پیوندی و اعلام حمایت نمیکنی؟! حال آنها این موارد را در نظر نداشتند که خود من گروهی بسیار کارا و قوی در مبارزه ایجاد کرده ام!بعد از گذشت چند مدت دقیقا همان افراد با طبل و سنج در این فضای مجازی و دادن پیغام های متعدد که چرا به این و آن که در فرشگرد هستند و صادراتی هستند و از این دست صحبتها... حمله نمی کنی یا افشا نمی کنی؟! اینها خائن هستند ال هستند بل هستند. بهرحال این مبارزه به من اموخت که بهترین.....دوست انسان صبر است. این جوزدگی های بی موردی که در فضای مجازی وجود دارد نتیجه خاصی هم ندارد. من از تجربیاتم آموختم که از فضای جوزدگی که بعضا به ایرانیان غلبه می کند خارج شوم و بیشتر با تعقل و خرد کار خود را جلو ببرم. متاسفانه بعضا با افرادی رو به رو هستیم که میخواهند بار کارهای...خود را به دوش افراد دیگر بیاندازند. این عدم پذیرش مسئولیت است. وگرنه هر کدام از ما اگر بخواهیم منصفانه در مورد دیگران قضاوت کنیم اول باید خودمان را مورد بررسی قرار دهیم که چه کردیم چه گفتیم و به چه باور داشتیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...