۱۳۹۶/۰۶/۱۶

10 تفاوت دوران شاه با دوران جمهوری اسلامی به روایت تصویر

10 تفاوت دوران شاه با دوران جمهوری اسلامی به روایت تصویر


داستان نمکدون صادراتی در ترکیه

امروز رفته بودم نمکدون بخرم یه دفعه از توی ردیف نمکدونها متوجه یه نمکدون ایرانی شدم. یک دفعه چنان غرور ملی تمام وجودم رو فرا گرفت و به فر...