۱۳۹۶/۰۶/۱۶

10 تفاوت دوران شاه با دوران جمهوری اسلامی به روایت تصویر

10 تفاوت دوران شاه با دوران جمهوری اسلامی به روایت تصویر


زمانی که خرمشهر نه تنها آب داشت بلکه سرویس مستقیم به نیویورک آمریکا میفرستاد

خرمشهر  زمانی که خرمشهر نه تنها آب داشت بلکه سرویس مستقیم به نیویورک آمریکا میفرستاد. چه کردید که این گونه گشتید خار؟