۱۳۹۰/۰۶/۰۳

اندر باب تیز بودن بسیجی ها


بسیجیا فکر می کنن خیلی تیزن ...! سوزنم تو همین فازا بود نخ رفت تو کونش