۱۳۹۰/۰۶/۰۹

اندر باب محبوبیت شاهزاده در فضای وب 2 ظرف چهار سال
مقایسه دو لینک از شاهزاده در سال 86 و 90 در بالاترین

Press Release about Kamran Ghaderi

" Kamran Ghaderi's epic 9000 kilometers journey back to his beloved homeland " Iran" has captured the imagination of mil...