2010/04/07

سال اصلاح الگوی مصرف سال همت مضاعف

http://tisfoon.net/images/kiuwnfpabpl38yitxmie.jpg

سال 88 سال اصلاح الگوی مصرف
http://tisfoon.net/images/cpaikwdmvuod1j4cf5kf.jpg

سال 89 سال کار و همت مضاعف

شجره نامه رضا شاه بزرگ و دروغ امیر عباس فخر آور در باب نسبت فامیلی با رضا شاه

امیر عباس فخر آور یکسالی می شود که بر داشتن نسبت فامیلی با رضا شاه بزرگ تاکید می کند وی برای این ادعا فیلمی از یک پیرمرد که به ادعای او پدر...